Izpit iz matematike je sestavljen iz pisnega in ustnega dela (oba dela izpita sta obvezna). Na pisnem delu izpita je možno zbrati skupaj 70 točk in na ustnem delu še dodatnih 30 točk; skupaj torej 100 točk. Končna ocena izpita je seštevek zbranih točk na pisnem in ustnem delu in se upošteva spodnji kriterij ocenjevanja.

V primeru, da učitelj v času izvajanja pisnega ocenjevanja ali pri vrednotenju pisnega ocenjevanja identificira (prepozna uporabo nedovoljene aplikacije – le to je razvidno iz zapisanega postopka), da je bila naloga v pisnem ocenjevanju rešena s pomočjo aplikacije
Photomath inp., se nalogo točkuje z nič točkami.

V primeru dela na daljavo ima učitelj avtonomijo spreminjati vrstni red in obseg vsebin v okviru posamezne učne vsebine ter načine ocenjevanja.

Kriterij pisnega in ustnega ocenjevanja (skupaj):                      

Št. točk Ocena
0 – 49,5 Nezadostno (1)
50 – 59,5 Zadostno (2)
60 – 74,5 Dobro (3)
74 – 89,5 Prav dobro (4)
90 – 100 Odlično (5)

Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

Priprave na pisni del izpita:   1. letnik    2. letnik

Vprašanja na ustnih delih izpitov:   1. letnik     2. letnik

 

Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

Priprave na pisni del izpita:   1. letnik     2. letnik     3. letnik

Vprašanja na ustnih delih izpitov:   1. letnik      2. letnik     3. letnik

 

Srednje strokovno izobraževanje (SSI)

Priprave na pisni del izpita:   1. letnik    2. letnik    3. letnik    4. letnik

Vprašanja na ustnih delih izpitov:   1. letnik    2. letnik    3. letnik     4. letnik 4.I    4. letnik 4.K     4. letnik (STM 4.K)

 

Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)

Priprave na pisni del izpita:   4. letnik    5. letnik

Vprašanja na ustnih delih izpitov:   4. letnik    5. letnik