Preverjanje in ocenjevanje

Pri pouku matematike se znanje preverja in ocenjuje pisno in ustno v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah.

V vsakem ocenjevalnem obdobju si vsak dijak mora pridobiti vsaj dve pozitivni oceni, od katerih mora biti vsaj ena ocena pridobljena s pisnim ocenjevanjem znanja. Pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanja se znanje najprej preveri.

Kriterij ocenjevanja znanja pri matematiki in strokovni matematiki v programih NPI, SPI, SSI in PTI:

%

OCENA

0-49

Nezadostno (1)

50 – 59

Zadostno (2)

60 – 74

Dobro (3)

75 – 89

Prav dobro (4)

90-100

Odlično(5)

 

Opisni kriterij za ustno ocenjevanje znanja pri matematiki in strokovni matematiki v programih NPI, SPI, SSI in PTI:

OCENA OPIS MERIL
Odlično (5)
 • dijak odgovarja samostojno,
 • pravila zna utemeljiti tudi ob primerih,
 • ob temeljnem znanju obvlada tudi vsebine, ki zajemajo znanje zahtevnejšega nivoja,
 • zapisi na tablo so matematično korektni in urejeni,
 • izražanje dijak je matematično dosledno,
 • dijak zna dani problem razstaviti na elemente, pojasni odnose med njimi in jih ponovno drugače povezati v celoto,
 • dijakova reprodukcija znanja je jasna in jo je mogoče prekinjati z dodatnimi vprašanji,
 • dijak lahko naredi le manjšo računsko napako, ki jo zna z ustrezno utemeljitvijo popraviti,
 • zna popolnoma samostojno izbrati in uporabljati dovoljene tehnološke pripomočke.
Prav dobro (4)
 • dijak odgovarja samostojno,
 • ob temeljnem znanju vsaj delno, s podporo učitelja rešuje tudi naloge zahtevnejšega nivoja,
 • zapisi na tablo so v glavnem matematično korektni in urejeni,
 • izražanje je matematično dosledno,
 • dijak razume bistvo odnosov in zna naučeno tudi praktično uporabljati,
 • njegovo znanje je celovito in utrjeno,
 • zna razložiti matematične zakonitosti, analizirati zastavljen problem, posploševati in sintetizirati,
 • zna samostojno uporabljati dovoljene tehnološke pripomočke.
Dobro (3)
 • dijak odgovarja v glavnem samostojno, ob težjih primerih pa ob podpori učitelja,
 • obvlada naloge temeljnega nivoja,
 • znanje je na nivoju reprodukcije,
 • znanje zna uporabljati le na zelo splošnih primerih,
 • zapisi na tablo so občasno pomanjkljivi,
 • izražanje je nekoliko površno in nedosledno,
 • s podporo učitelja zna uporabljati dovoljene tehnološke pripomočke.
Zadostno (2)
 • dijak obvlada vsaj znanja minimalnega nivoja,
 • zna le osnovna pravila in zakonitosti,
 • njegovo znanje je na ravni zapomnitve,
 • razumevanje slabo, analize, sinteze in razlage ni,
 • odgovarja ob podpori in vzpodbudi učitelja,
 • zapisi na tabli so pomanjkljivi in tudi izražanje je skromno in nedosledno,
 • pri reševanju nalog dela napake, potrebno ga je voditi, saj je nesamostojen,
 • ob podpori in spodbudi učitelja uporablja dovoljene tehnološke pripomočke.
Nezadostno (1)
 • dijak ne obvlada niti znanja potrebnega za doseganje minimalnih standardov znanja,
 • izraža se zelo pomanjkljivo, zapisi na tabli so matematično nepravilni in neurejeni,
 • dijak je pasiven, ne sodeluje ob pomoči učitelja ter ne poskuša in ne zna rešiti zastavljenih nalog,
 • ne zna uporabljati tehnoloških pripomočkov.

 

Pri seminarski nalogi bomo oceno določili po sledečem kriteriju:

OCENA OPIS MERIL
  Seminarska naloga Zagovor naloge
Odlično (5) ·        jasno viden načrt dela

·        zapisi so jasni, matematično korektni, urejeni, videz je estetski

·        dobro razumevanje osnovnih pojmov

·        jasno prepozna uporabnost podatkov in izbere najustreznejšo strategijo reševanja glede na situacijo

·        zna izbrati in uporabljati dovoljene tehnološke pripomočke

·        uporablja več različnih oblik in metod ponazarjanja

·        kreativno in izvirno razmišlja ter rešuje probleme

·        sklepanje je kreativno in brez napak

·        dijak lahko naredi le manjšo računsko napako, ki jo prepozna in odpravi

·        kritično presoja rezultate

·        jasno in učinkovito interpretiranje podatkov

 

·        Dosledno jasno in matematično korektno izražanje

·        nazorno in sistematično predstavi obravnavano vsebino

·        Predstavitev podkrepi z uporabo dovoljenih tehnoloških pripomočkov

 

Prav dobro (4)
 • zapisi so v glavnem matematično korektni in urejeni, primeren izgled
 • Ustrezen pravilen zapis, a pomanjkljiva pojasnila
 • primerno razumevanje osnovnih pojmov
 • zna samostojno uporabljati dovoljene tehnološke pripomočke.
 • Prepozna uporabnost podatkov, a naredi manjše računske napake (ob pravilnih postopkih), ki jih prepozna in popravi
 • Je delno kritičen do rezultatov.
 • Pravilno razmišlja.
 • Primerno interpretiranje podatkov

 

V glavnem:

 • jasno in dosledno matematično izražanje
 • nazorno in sistematično predstavi obravnavano vsebino
 • Predstavitev podkrepi z uporabo dovoljenih tehnoloških pripomočkov

 

Dobro (3)
 • zapisi so občasno pomanjkljivi,
 • izražanje je nekoliko površno in nedosledno,
 • obvlada naloge temeljnega nivoja,
 • znanje je na nivoju reprodukcije,
 • znanje zna uporabljati le na zelo splošnih primerih,
 • ob pomoči in podpori učitelja zna uporabljati dovoljene tehnološke pripomočke.
 •  Prepozna uporabnost podatkov, a naredi precej napak, ki jih ne prepozna
 • Pomanjkljiv zapis, ki je neurejen, brez načrta, brez komentarjev.
 • Razmišlja nekritično in le delno pravilno
 • Dela manjše računske napake.
 • Interpretiranje podatkov ob pomoči učitelja
 • Pomanjkljivo  matematično izražanje
 • nazorno in sistematično predstavi obravnavano vsebino
 • Predstavitev podkrepi z uporabo dovoljenih tehnoloških pripomočkov

 

Zadostno (2)
 • zapisi so pomanjkljivi, neurejeni in tudi izražanje je skromno in nedosledno,
 • dijak obvlada vsaj znanja minimalnega nivoja,
 • zna le osnovna pravila in zakonitosti,
 • njegovo znanje je na ravni zapomnitve,
 • razumevanje slabo, analize, sinteze in razlage ni,
 • pri reševanju nalog dela napake, ki jih ne prepozna in ne popravi
 • ob podpori in spodbudi učitelja uporablja dovoljene tehnološke pripomočke.
 • Prepozna le posamezen podatek, slabo presodi uporabnost podatkov.
 • Razmišlja le delno pravilno, naredi veliko računskih napak, ne prepoznava napak.
 • Ni interpretacije podatkov kljub pomoči učitelja
 • Skromno matematično izražanje
 • Predstavitev obravnavane vsebine je nenazorna in nesistematična
 • Predstavitev podkrepi z uporabo dovoljenih tehnoloških pripomočkov

 

Nezadostno (1)
 • izraža se zelo pomanjkljivo, zapisi so matematično nepravilni in neurejeni,
 • dijak je pasiven, ne sodeluje ob pomoči učitelja ter ne poskuša in ne zna rešiti zastavljenih nalog,
 • dijak ne obvlada niti znanja potrebnega za doseganje minimalnih standardov znanja,
 • ne zna uporabljati tehnoloških pripomočkov.
 • Nekritičnost, napačno razmišljanje.
 • Ni interpretacije
 • Izražanje je nematematično
 • Ne  predstavi obravnavane vsebine
 • Pri predstavitev ne  uporablja dovoljenih tehnoloških pripomočkov

 

Dijak si lahko pridobi oceno tudi z drugimi oblikami dela in aktivnostmi (npr. projektno delo, sodelovanje in dosežki na tekmovanjih, referati, raziskovalne naloge, različni izdelki, …).

Glede popravljanja ocen se dijak posvetuje z učečim učiteljem in ocene čim prej popravi.

Pri zaključevanju ocen je dijak pozitivno ocenjen, če je bil pozitivno ocenjen iz vseh učnih sklopov, ki jih predvideva kurikul.

V primeru, da učitelj v času izvajanja pisnega ocenjevanja ali pri vrednotenju pisnega ocenjevanja identificira (prepozna uporabo nedovoljene aplikacije – le to je razvidno iz zapisanega postopka), da je bila naloga v pisnem ocenjevanju rešena s pomočjo aplikacije
Photomath inp., se nalogo točkuje z nič točkami.

V primeru dela na daljavo ima učitelj avtonomijo spreminjati vrstni red in obseg vsebin v okviru posamezne učne vsebine ter načine ocenjevanja.

Želimo vam čim več uspehov!