Preverjanje in ocenjevanje

Pri pouku matematike se znanje preverja in ocenjuje pisno in ustno v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah.

V vsakem ocenjevalnem obdobju si vsak dijak mora pridobiti vsaj dve pozitivni oceni, od katerih mora biti vsaj ena ocena pridobljena s pisnim ocenjevanjem znanja. Pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanja se znanje najprej preveri.

Kriterij ocenjevanja znanja pri matematiki in strokovni matematiki v programih NPI, SPI, SSI in PTI:

%

OCENA

0-49

Nezadostno (1)

50 – 59

Zadostno (2)

60 – 74

Dobro (3)

75 – 89

Prav dobro (4)

90-100

Odlično(5)

 

Opisni kriterij za ustno ocenjevanje znanja pri matematiki in strokovni matematiki v programih NPI, SPI, SSI in PTI:

OCENA OPIS MERIL
Odlično (5)
 • dijak odgovarja samostojno,
 • pravila zna utemeljiti tudi ob primerih,
 • ob temeljnem znanju obvlada tudi vsebine, ki zajemajo znanje zahtevnejšega nivoja,
 • zapisi na tablo so matematično korektni in urejeni,
 • izražanje dijak je matematično dosledno,
 • dijak zna dani problem razstaviti na elemente, pojasni odnose med njimi in jih ponovno drugače povezati v celoto,
 • dijakova reprodukcija znanja je jasna in jo je mogoče prekinjati z dodatnimi vprašanji,
 • dijak lahko naredi le manjšo računsko napako, ki jo zna z ustrezno utemeljitvijo popraviti,
 • zna popolnoma samostojno izbrati in uporabljati dovoljene tehnološke pripomočke.
Prav dobro (4)
 • dijak odgovarja samostojno,
 • ob temeljnem znanju vsaj delno, s podporo učitelja rešuje tudi naloge zahtevnejšega nivoja,
 • zapisi na tablo so v glavnem matematično korektni in urejeni,
 • izražanje je matematično dosledno,
 • dijak razume bistvo odnosov in zna naučeno tudi praktično uporabljati,
 • njegovo znanje je celovito in utrjeno,
 • zna razložiti matematične zakonitosti, analizirati zastavljen problem, posploševati in sintetizirati,
 • zna samostojno uporabljati dovoljene tehnološke pripomočke.
Dobro (3)
 • dijak odgovarja v glavnem samostojno, ob težjih primerih pa ob podpori učitelja,
 • obvlada naloge temeljnega nivoja,
 • znanje je na nivoju reprodukcije,
 • znanje zna uporabljati le na zelo splošnih primerih,
 • zapisi na tablo so občasno pomanjkljivi,
 • izražanje je nekoliko površno in nedosledno,
 • s podporo učitelja zna uporabljati dovoljene tehnološke pripomočke.
Zadostno (2)
 • dijak obvlada vsaj znanja minimalnega nivoja,
 • zna le osnovna pravila in zakonitosti,
 • njegovo znanje je na ravni zapomnitve,
 • razumevanje slabo, analize, sinteze in razlage ni,
 • odgovarja ob podpori in vzpodbudi učitelja,
 • zapisi na tabli so pomanjkljivi in tudi izražanje je skromno in nedosledno,
 • pri reševanju nalog dela napake, potrebno ga je voditi, saj je nesamostojen,
 • ob podpori in spodbudi učitelja uporablja dovoljene tehnološke pripomočke.
Nezadostno (1)
 • dijak ne obvlada niti znanja potrebnega za doseganje minimalnih standardov znanja,
 • izraža se zelo pomanjkljivo, zapisi na tabli so matematično nepravilni in neurejeni,
 • dijak je pasiven, ne sodeluje ob pomoči učitelja ter ne poskuša in ne zna rešiti zastavljenih nalog,
 • ne zna uporabljati tehnoloških pripomočkov.

 

Dijak si lahko pridobi oceno tudi z drugimi oblikami dela in aktivnostmi (npr. projektno delo, sodelovanje in dosežki na tekmovanjih, referati, raziskovalne naloge, različni izdelki, …).

Glede popravljanja ocen se dijak posvetuje z učečim učiteljem in ocene čim prej popravi.

Pri zaključevanju ocen je dijak pozitivno ocenjen, če je bil pozitivno ocenjen iz vseh učnih sklopov, ki jih predvideva kurikul.

Želimo vam čim več uspehov!